Algemene voorwaarden

KSV Roeselare CVBA, Stadion Schiervelde, Diksmuidsesteenweg 374, 8800 ROESELARE, BTW BE 0462 678 716, hierna ‘KSV Roeselare’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd.

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele applicaties, webshops, online ticketplatform, draadloze netwerken, software en andere online producten en diensten (“Online Diensten”). Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Bent u minderjarig, dan dient u deze overeenkomst samen te lezen met uw ouder(s) of voogd en hun akkoord te vragen om deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Uw persoonlijk account

U alleen (en met uitsluiting van KSV Roeselare) bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijk account en voor alle activiteiten die via uw persoonlijk account plaatsvinden. U mag uw persoonlijk account niet doorgeven aan derden en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Bij een inbreuk op de veiligheid van uw persoonlijk account, dient u KSV Roeselare zo snel en zo accuraat mogelijk te informeren van de inbreuk. KSV Roeselare is in geen geval verantwoordelijk voor onbevoegd of ongewenst gebruik van uw persoonlijk account door uzelf of door derden.

3. Gebruik van online diensten

U verbindt zich ertoe de Online Diensten niet te gebruiken:

  1. voor eigen commerciële doeleinden of voor commerciële doeleinden van derden. Het gebruik van de Online Diensten is beperkt tot uitsluitend persoonlijke doeleinden;
  2. om onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden, op te slaan of op enige andere manier beschikbaar te stellen via de Online Diensten;
  3. om inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden of op enig andere manier beschikbaar te stellen die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is ten opzichte van KSV Roeselare en/of derden (waaronder andere gebruikers);
  4. om de Online Diensten of de daarmee verbonden diensten, producten, software, netwerking, toegang en andere producten en diensten niet overmatig of onrechtmatig te belasten, te belemmeren of op enig andere manier de werking ervan te verstoren.

4. Gebruik van uw gegevens

Door onze Online Diensten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het posten van materialen zoals teksten, foto’s en video’s, en door uitdrukkelijk uw toestemming te geven verleent u KSV Roeselare en haar partners en leveranciers de niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en gratis toestemming om uw informatie en gegevens te (re)produceren, distribueren, publiek mede te delen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins te gebruiken.

5. Informatie van derden

De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden. KSV Roeselare controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, en KSV Roeselare is daartoe ook niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat KSV Roeselare akkoord gaat met zulke inhoud.

6. Intellectuele eigendom

Onze online diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van KSV Roeselare en van derden, die door (intellectueel eigendoms)recht zijn beschermd. U erkent deze rechten en u verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van KSV Roeselare of van derden. Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf de nodige rechten daartoe hebt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).

7. Privacy

Op de online diensten is het Privacybeleid van KSV Roeselare van toepassing. U kan ons Privacybeleid terugvinden op onze website, op dezelfde locatie als deze Algemene Voorwaarden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

De Online Diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via Online Diensten worden geleverd) worden steeds in de toestand ‘zoals ze zijn’ aangeboden door KSV Roeselare. KSV Roeselare heeft hieromtrent enkel een inspanningsverbintenis. De Online Diensten worden op eigen risico gebruikt, zonder dat KSV Roeselare daaromtrent enige garanties of resultaten verleent, expliciet noch impliciet. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting of beperking van een garantie, zal die bepaalde garantie niet worden uitgesloten of beperking en zal de garantie van KSV Roeselare uitgesloten dan welk beperkt worden tot de minimale plicht die door de toepasselijke wet wordt opgelegd.

KSV Roeselare kan niet waarborgen dat de Online Diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van Online Diensten. KSV Roeselare kan ook niet worden verplicht tot enig herstel van de Online Diensten of een gedeelte ervan.

KSV Roeselare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van Online Diensten met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten zijn geleverd. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zal de aansprakelijkheid van KSV Roeselare beperkt worden tot de maximale uitsluiting zoals die wettelijk toegelaten is.

KSV Roeselare kan niet waarborgen dat de Online Diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de Online Diensten. KSV Roeselare kan ook niet worden verplicht tot enig herstel van de Online Diensten of een gedeelte ervan.

KSV Roeselare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Online Diensten met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten zijn geleverd. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zal de aansprakelijkheid van KSV Roeselare worden beperkt tot de maximale uitsluiting zoals die wettelijk is toegelaten.

9. Beëindiging van de Online Diensten

KSV Roeselare heeft het recht om ten alle tijde de Online Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen en dit ten opzichte van één, meerdere of alle gebruikers. KSV Roeselare kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt KSV Roeselare op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.

10. Beëindiging van deze overeenkomst

KSV Roeselare heeft het recht om ten alle tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder opgave van reden te beëindigen, hierbij inbegrepen het recht om uw persoonlijke account af te sluiten, zonder dat KSV Roeselare op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.

11. Wijzigingen

KSV Roeselare heeft het recht om deze algemene voorwaarden en overeenkomst ten alle tijde eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

12. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien. Een dergelijke faling of vertraging zal geen invloed hebben op andere gebeurtenissen of rechten. Indien een clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enig andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze algemene voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden. Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en de online verkoopsvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwingen bericht, zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden, privacybeleid en online verkoopsvoorwaarden en op dezelfde wijzen en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Alle overeenkomsten waarop de huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van KSV Roeselare CVBA exclusief bevoegd.